Roreglementer


Roreglement-sommersæson

Sommersæsonen dækker tiden mellem standerhejsning og standerstrygning dog tidligst fra 1. april og senest indtil 31. oktober. 

Daglige roområde

Klubbens daglige roområde, med godkendt styrmand, er Bagsværd sø uden for den udlagte robane, Lyngby sø samt de tilstødende kanaler.

Roning uden for dette område kræver tilladelse fra den tilsynsførende, og skal da foregå i henhold til klubbens langtursreglement.

Krydsning af robanen skal ske med den største forsigtighed og kun ud for Nybro.


Roning

Roningen foregår under ledelse og tilsyn af den tilsynsførende, hvis bestemmelser med hensyn til såvel roning som materiellet til enhver tid skal efterkommes.

Når et hold har fået tildelt en båd, må ikke benyttes en anden uden den tilsynsførendes tilladelse.

Det er roernes pligt, inden de går på vandet, at sikre sig at båden er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand, samt at vejrforholdene ikke udgør nogen sikkerhedsrisiko.

Enhver båd, der forlader klubben, skal være fuldt bemandet. Passagerer må ikke medtages.

Badning og fiskeri fra bådene er ikke tilladt.

Nydelse af tobak og spiritus i bådene er ikke tilladt.

Al roning skal, såfremt intet andet fremgår af opslag i klubben, være afsluttet senest ½ time efter solnedgang


Rodragten

Klubbens officielle rodragt består af korte eller lange  hvide, grønne og sorte  benklæder samt hvid, grøn og trøje, eller trikot.

I bådene må kun benyttes gummisko eller sokker.


Materiellet

Ved ind- og udbæring af materiellet skal der udvises størst mulig forsigtighed. (Inriggere og gigbåde skal bæres så tæt ved styrmandspladsen som muligt, medens styrmanden understøtter bådens stævn).

Benyttes bådvogn skal hver roer være ved sin plads. Årerne bæres altid med bladet forrest.

Efter endt tur skal båden aftørres ind- og udvendig.

Bundproppen i inriggere og gigbåde tages ud og anbringes ved styrmandssædet i langremmen.

Årer og andet materiel, som hører til båden, skal ligeledes aftørres og bringes på plads. Det materiel, der hører til en båd, må ikke flyttes over i en anden, medmindre materielforvalteren eller tilsynsførende giver besked herom.

Opstår der skade på båd eller udstyr, skal styrmanden indberette det skete til tilsynsførende ved at skrive en udførlig besked til skade@roklub.dk.

Er der handlet væsentligt uforsvarligt og sløsagtigt med klubbens ejendele, kan bestyrelsen rejse et erstatningskrav mod den eller de pågældende, der har forårsaget skaderne

Klubbens outriggere må kun benyttes efter særlig aftale med kaproningschefen eller efter bestyrelsesbeslutning.

Træningsmateriel, vægte m.m må kun benyttes efter anvisning og aftale med træneren.


Styrmandsret

Styrmandsret for det daglige roområde har de af klubbens medlemmer, der har gennemgået styrmandskursus og fået bevis herfor.


Styrmanden

Enhver tur skal ledes af en godkendt styrmand, som har ansvaret for turens forløb og materiellets behandling.

Ved styrmandsløse både har pligten dette ansvar.

Ansvaret gælder fra materiellet tages i bådhallen til det atter er på plads.

Styrmanden er pligtig til: 

  • at gøre sig bekendt med opslag i klubben vedr. roning. 
  • at indberette til bestyrelsen, hvis en roer ikke efterkommer styrmandens anvisninger.


Scullerret

For at få tilladelse til scullerroning skal reglerne for styrmandsret være opfyldt ligesom roeren skal have gennemført klubbens scullerprøve.


Scullerroning

For scullerroning tidligere end 1. maj gælder klubbens roreglement for vintersæsonen.


Kaproning

Kaproningen ledes af kaproningschefen.


Motionsroning

Motionsroning ledes af motionschefen.

For langtursroning (roning udenfor klubbens daglige ro område, undtagen i forbindelse med kaproninger) gælder klubbens og DFfR's langtursreglement.

Langtursroning skal i forvejen være aftalt med tilsynsførende, motionschefen eller ungdomschefen.


lnstruktion

Ethvert aktivt medlem, som ikke har lært at ro, skal gennemgå den af klubben arrangerede instruktion.


Motorbåde

Klubbens motorbåde må normalt kun benyttes til træningsformål og kun føres af personer, der er kvalificerede og godkendt af bestyrelsen.

Motorbådsførere har pligt til at kende og følge reglerne for motorbådssejlads på Bagsværd sø, som er givet af Gladsaxe kommune og andre offentlige myndigheder.

Motorbådene er underlagt materielforvalteren, og skader skal meldes til skade@roklub.dk.

Motorbådene skal altid medføre redningsveste til det antal personer, der er ombord i båden.


Overtrædelser

Enhver, der benytter klubbens materiel, er pligtig til at have kendskab til dette roreglement. Overtrædelse kan medføre udelukkelse af klubben.


Dispensation

Bestyrelsen er øverste myndighed ved fortolkningen af roreglementet, og den kan til enhver tid dispensere fra de enkelte punkler eller tilføje yderligere.


Roreglement-vintersæson

Vintersæsonen dækker tiden mellem standerstrygning og standerhejsning, dog mindst perioden fra 1. november indtil 31. marts.

For roning i vintersæsonen gælder som udgangspunkt reglementet for roning i sommersæsonen med nedenstående tilføjelser.


Roning

Roning i vintersæsonen må udelukkende foregå i henhold til aftale med enten kaproningschefen, motionschefen eller ungdomschefen, og kun i tidsrummet fra en halv time efter solopgang til en halv time før solnedgang.

Al udøvelse af vinterroning skal ske under hensyntagen til de dermed forbundne særlige ricici: vandtemperatur, sigtbarhed, lufttemperatur, vindhastighed m.v., således at der kun roes, når vejrforholdene gør dette forsvarligt .Ved vinterroning i singlesculler, doublesculler, toer uden styrmand samt toer med styrmand skal alle ombord være iført godkendt redningsvest.


Langtursreglement

For langtursroning gælder som udgangspunkt reglementet for roning i sommersæsonen med nedenstående tilføjelser.


Definition af langture

Enhver tur, der går ud over klubbens daglige roområde, er en langtur. Klubbens daglige rområde er Bagsværd sø udenfor den udlagte robane, Lyngby sø, samt de tilstødende kanaler.


Generelle krav

  • Enhver deltager i langtur skal overfor klubbens bestyrelse have bevist, at han/hun kan svømme mindst 300 m uden hvil, kan træde vande og kan iføre sig redningsvest i vandet samt kan svømme mellem 2 årer.
  • Enhver båd skal være fuldt bemandet. Passagerer må ikke medtages.
  • Sejlføring er forbudt.
  • Kun erfarne roere, som på baggrund af et af DFfR godkendt kursus har erhvervet langtursstyrmandsret, kan deltage som bådens fører på langtur.
  • Bådens fører er ansvarlig for, at gældende regler herunder søloven og søvejsreglerne overholdes
  • Langtursroning i vintersæsonen må kun foregå efter bestyrelsens godkendelse. Der skal i givet fald foreligge en skriftlig turplan med angivelse af sejlrute, forventede afsejlings- og ankomsttidspunkter samt angivelser af tidspunkt(er) hvor roholdet skal melde sig til det ansvarshavende bestyrelsesmedlem.


Turens afvikling

En båd på langtur skal følge kystlinien når bundforholdene ikke hindrer dette, og må ikke være længere ude, end at mandskabet kan bjærge sig selv og båden.

Bådens fører har pligt til at søge land, hvis en af mandskabet ønsker det, når manøvren efter styrmandens skøn er forsvarlig

Det er tilladt at sætte over bugter, vige, sunde og fjorde, hvis turen ellers forlænges uforholdsmæssigt. Dog må afstanden til nærmeste kyst ikke overstige 2,5 km Sådanne overfarter må kun finde sted, efter at bådens fører har indhentet samtykke fra hele mandskabet. Hvis blot en af mandskabet udtrykker betænkning ved overfarten, må denne ikke foretages. Bådens fører har stadig det fulde ansvar.

Roning tværs over Furesøen er tilladt under forudsætning af medfølgende ledsagebåd.


Materiel

Det er førerens opgave før afsejling at sikre sig, at båden efter hans opfattelse er sødygtig og i forsvarlig stand, samt at vejrsituationen ikke udgør nogen sikkerhedsrisiko. Der må kun benyttes materiel, som er godkendt tillangtursroning.

Både på langtur skal altid være forsynet med øsekar, bådshage samt redningsveste til alle ombordværende.

Nærværende roreglement er vedtaget 26 juli 1995

Nærværende udgave er optrykt januar 2024.


Bagsværd

Roklub Bestvrelsen

Roreglementer for Bagsværd Roklub  Bagsværd Roklub - Skovalléen 38B - 2880 Bagsværd - Kontakt os