Lov for Bagsværd Roklub

Lov for

Bagsværd Roklub

Stiftet den 4. juni 1943

Medlem af Dansk Forening for Rosport

under Danmarks Idræts-Forbund  

 

Denne lov, som er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 15. november 1971, og ændret ved generalforsamlinger den 22. november 1973, 27. november 1975, 25. november 1976, 21. januar 1988, 30. april 2001, 27. november 2002, 2. marts 2004, 12. marts 2007, 18. marts 2010, 24. marts 2014 og 21. marts 2022 sætter alle tidligere udgaver ud af kraft.

§ 1.  Navn og formål.

 1.  Klubbens navn er Bagsværd Roklub.
 2.  Klubbens kendetegn er en hvid stander med en rød cirkel. Den hvide plets radius er lig med den røde cirkels bredde.
 3.  Årebladet har farverne sort – hvid – grøn på tværs af bladet.
 4.  Klubbens formål er at give alle over 10 år mulighed for at dyrke roning under Dansk Forening for Rosport. Medlemmerne tilbydes træning og deltagelse i regattaer og mesterskaber, og der arrangeres aktiviteter af mere social karakter for styrkelse af sammenholdet blandt klubbens medlemmer.

§ 1A Særlige forhold.

 1.  Klubben kan etablere forskellige idrætsaktiviteter som selvstændige enheder med det formål at tilbyde idrætsaktiviteter, som understøtter rosporten, jf. § 1, stk. 4 og klubbens øvrige interesser.

§ 2   Hjemsted og virksomhed.

        1.    Klubbens hjemsted er Gladsaxe Kommune.

§ 3   Medlemmer.

 1. Alle, der tilslutter sig klubbens formål, kan optages som medlem.
 2. Aktive er medlemmer, der i henhold til klubbens lov, sikkerhedsregler og roreglement har rettighed til at benytte klubbens bådmateriel.
 3. Aktive medlemmer i seniorafdelingen er medlemmer, der det pågældende kalenderår fylder 19 år eller er ældre.
 4. Aktive medlemmer i juniorafdelingen er medlemmer, der det pågældende kalenderår fylder 10 år eller er ældre, men som ikke fylder/er fyldt 19 år.
 5. Som aktive medlemmer i veteranafdelingen kan efter ansøgning til bestyrelsen optages enhver, der er fyldt 50 år, og som i mindst 10 år i træk har været medlem af seniorafdelingen.
 6. Som aktive medlemmer i 60+-afdelingen kan optages enhver, der er fyldt 60 år og er pensionist eller efterlønsmodtager.
 7. Miniroere i juniorafdelingen (ikke aktive) er medlemmer, der det pågældende kalenderår ikke fylder/er fyldt 10 år.
 8. I trimafdelingen (ikke aktive) kan optages enhver, der tilslutter sig klubbens formål.
 9. I støtteafdelingen (ikke aktive) kan optages enhver, der tilslutter sig klubbens formål.
 10. Personer, der gennem en årrække har ydet en særlig fortjenstfuld indsats for klubben, kan efter indstilling fra bestyrelsen af generalforsamlingen udnævnes til æresmedlemmer.

§ 4   Indmeldelse

 1.  Indmeldelse sker skriftligt gennem klubbens hjemmeside. For aktive medlemmers vedkommende må indmeldelsen tillige indeholde den pågældendes erklæring om, at hun/han er i stand til at svømme 300 m uden hvil.
 2.  I særlige tilfælde kan bestyrelsen nægte indmeldelse, og det indbetalte gebyr og kontingent tilbagebetales inden for rimelig tid.
 3.  Bestyrelsen har ret til, når den af kapacitetsmæssige årsager finder det fornødent, helt eller delvis at standse tilgangen af nye medlemmer.

§ 5.  Kontingent og indskud m.m.

 1. Kontingenter, indskud og gebyrer til de enkelte afdelinger fastsættes på generalforsamlingen for et år ad gangen.
 2. Ved indmeldelse i senior-, junior-, 60+- og trimafdelingen betales et indskud. 
  1. Medlemmer af støtteafdelingen, der overgår til senior-, 60+-, junior- eller trimafdelingen, betaler ikke indskud, hvis de umiddelbart forinden har betalt mindst et års kontingent til støtteafdelingen.
  2. Medlemmer af trimafdelingen, som overgår til senior- eller 60+-afdelingen, betaler efter 8 måneders uafbrudt medlemskab af trimafdelingen 2 måneders kontingent i indskud. Efter 12 måneders uafbrudt medlemskab af trimafdelingen betales ikke indskud.
 3. Kontingent for senior-, veteran-, 60+- og juniormedlemmer opkræves forud for 3 måneder ad gangen.
  1. Kontingent for medlemmer af trimafdelingen opkræves forud for 6 måneder ad gangen.
  2. Kontingent for medlemmer af støtteafdelingen opkræves forud for 1 år ad gangen.
 4. Ved overtrædelse af betalingsterminerne tillægges et opkrævningsgebyr.
 5. Et medlem, der uden bestyrelsens billigelse, er i restance for mere end 2 måneder, fortaber sin ret til at benytte klubbens materiel, indtil restancen er betalt.
 6. Bestyrelsen skal, når ikke særlige omstændigheder gør sig gældende, udelukke de i stk. 5 omhandlende restanter af klubben. Genoptagelse kan kun finde sted, når restance og nyt indskud er betalt.
 7. Bestyrelsen kan fastsætte og opkræve et deltagergebyr ved særlige arrangementer.
 8. Bestyrelsen kan efter ansøgning, og når særlige omstændigheder gør sig gældende, fastsætte individuelt kontingent. 

§ 6.  Udmeldelse.

        1.    Udmeldelse skal tilstilles bestyrelsen skriftligt med mindst én måneds varsel.

 7.    Overtrædelse af klubbens lov og reglementer m.m.

 1. Medlemmerne er underkastet klubbens til enhver tid gældende lov og reglementer
 2. Medlemmerne er forpligtede til:
  1. At efterkomme beslutninger, som vedtages af generalforsamlingen eller bestyrelsen i overensstemmelse med loven.
  2. At gøre sig bekendt med klubbens lov og reglementer og de til enhver tid i klubben opslåede reglementer og instruktioner.
  3. Efter bedste evne at være behjælpelig med alt forefaldende arbejde i klubben.
 3. Medlemmer, der ikke overholder klubbens lov og reglementer, gør sig skyldig i adfærd, der krænker klubbens anseelse, modarbejder klubben eller dens formål, kan udelukkes fra adgang til klubbens område og materiel i et nærmere angivet tidsrum. I særligt graverende tilfælde kan de pågældende ekskluderes under appel til den først påfølgende generalforsamling. For kontingentrestanter gælder bestemmelserne i § 5, stk. 5 og 6.
 4. Medlemmer, der forsætligt eller ved grov uagtsomhed foranlediger skade på eller tab af klubbens materiel eller andre ejendele, er erstatningspligtige over for klubben.

§ 8.  Medlemmernes rettigheder.

 1. Medlemmerne har ret til at benytte klubbens materiel under hensyn til de for det pågældende medlems kvalifikationsrettigheder samt klubbens til enhver tid gældende lov, roreglement og sikkerhedsregler.

        2.  Medlemmer af 60+-afdelingen kan kun anvende klubbens romateriel/ roergometre i et begrænset tidsrum fastsat af bestyrelsen.

        3.  Medlemmer af trimafdelingen har ikke adgang til anvendelse af klubbens romateriel på vandet.

        4.  Medlemmer af støtteafdelingen har ikke adgang til deltagelse i klubbens idrætslige aktiviteter.

        5.  Medlemmer har ret til at bære klubbens stander.

§ 9.  Bestyrelsen.

 1.  Klubben ledes af en bestyrelse på indtil tolv medlemmer, dog mindst seks, hvoraf de fem skal være aktive medlemmer, heriblandt formand, bestyrelsesmedlem med ansvar for sportslige klubaktiviteter, bestyrelsesmedlem med ansvar for økonomi og sekretær.
 2. Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling, hvor genvalg kan finde sted.
  1. Formand vælges særskilt for to år ad gangen på lige år.
  2. Bestyrelsesmedlem med ansvar for sportslige klubaktiviteter vælges for to år ad gangen på ulige år.
  3. Bestyrelsesmedlem med ansvar for klubbens faciliteter vælges for to år ad gangen på lige år.
  4. Bestyrelsesmedlem med ansvar for økonomi vælges for to år ad gangen på ulige år.                          
  5. Bestyrelsesmedlem med ansvar for kommunikation vælges for to år ad   gangen på lige år.
  6. Sekretær vælges for to år ad gangen på ulige år.
  7. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for et år ad gangen.
 3. De i punkterne a-f incl. nævnte medlemmer af bestyrelsen skal være over den til enhver tid gældende myndighedsalder. For de øvrige medlemmer af bestyrelsen gælder, at de skal være fyldt 15 år.
 4. Bestyrelsen konstituerer sig og fordeler arbejdsopgaver og ansvarsområder for bestyrelsesmedlemmer valgt under punkt g                
 5. I tilfælde af vakance(r) indtræder suppleanten(erne) i bestyrelsen, hvorefter bestyrelsen konstituerer sig selv.
 6. Bestyrelsesmøder sammenkaldes af formanden, og denne er forpligtet til at indkalde til sådanne, når mindst tre bestyrelsesmedlemmer forlanger det.
 7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende, eller i hans fravær bestyrelsesmedlemmet med ansvar for sportslige klubaktiviteter.
 8. Bestyrelsen er berettiget til at antage lønnet medhjælp.
 9. Bestyrelsen nedsætter udvalg og arbejdsgrupper samt udpeger enkeltpersoner til at varetage særlige opgaver.  

§ 10. Præsidium.

 1. Klubbens præsidium består af formand og to medlemmer. Klubbens bestyrelsesmedlemmer og revisorer kan ikke være medlem af præsidiet.
 2. Præsidiets medlemmer vælges på klubbens ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. På ulige årstal vælges et medlem, og på lige årstal vælges to medlemmer. Præsidiet konstituerer sig selv.
 3. Valgbarhed til præsidiet opnås efter ti års uafbrudt seniormedlemskab.
 4. I tilfælde af vakance supplerer præsidiet sig selv i samråd med bestyrelsen.
 5. Præsidiet drøfter klubbens forretningsgang og vigtigere løbende sager. Over for klubbens bestyrelse er præsidiet rådgivende.
 6. Klubbens formand eller 3 bestyrelsesmedlemmer i fællesskab kan indkalde præsidiet til et konsulterende møde. Indkaldelsen skal ske skriftligt til hvert enkelt medlem af præsidiet og til hele den til enhver tid valgte bestyrelse med mindst 7 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde en begrundet dagsorden.
 7. Formanden for præsidiet kan, hvis et samlet præsidium skønner det nødvendigt for klubbens videre trivsel, begære indkaldt til ekstraordinær generalforsamling. Denne indkaldelse skal indeholde en begrundet dagsorden.

§ 11. Tegning af klubben.

 1. Tegningsberettigede bestyrelsesmedlemmer er bestyrelsesmedlemmer, der på pågældende tidspunkt har opnået gældende myndighedsalder.
 2. Formanden, eller i formandens fravær to tegningsberettigede bestyrelses­medlemmer, hvoraf én skal være bestyrelsesmedlemmet med ansvar for sportslige klubaktiviteter, bestyrelsesmedlemmet med ansvar for økonomi eller sekretæren, tegner klubben.
 3. Ved salg af væsentlige aktiver samt optagelse af lån tegnes klubben af alle tegningsberettigede bestyrelsesmedlemmer i forening.

§ 12. Idrætsudvalg.

 1. Generalforsamlingen afgør hvilke idrætsaktiviteter, der skal etableres i klubben. Beslutning om igangsætning eller nedlæggelse af en idrætsaktivitet skal fremlægges til godkendelse på generalforsamling.
 2. Den daglige ledelse af en idrætsaktivitet varetages af et idrætsudvalg valgt på et årsmøde, der afholdes senest 30 dage før den ordinære generalforsamling.
 3. Idrætsudvalget afgør under ansvar over for bestyrelsen alle spørgsmål tilknyttet den aktuelle idrætsaktivitet. Idrætsudvalget er ansvarlig for udvalgets økonomiske rammer.
 4. Idrætsudvalget bekendtgør tidspunkt og dagsorden for årsmødet på Bagsværd Roklubs hjemmeside senest 2 uger før mødets afholdelse. Årsmødet skal minimum indeholde en formandsberetning samt valg af udvalg. Alle medlemmer er på valg hvert år, men kan genvælges.
 5.  Årsmødet afgør uenigheder ved simpelt stemmeflertal. Stemmeberettigede er alle over 16 år med mindst 1 års medlemskab.
 6.  Bestyrelsen er berettiget til at indkalde til et medlemsmøde i en idrætsaktivitet med samme beføjelser som idrætsudvalget.

§ 13. Regnskab og revision.

 1. Bestyrelsen har pligt til at udarbejde et årligt budget. Bestyrelsen har pligt til at føre det for regnskabsaflæggelsen såvel som for kontrollen med samtlige værdier og forpligtelser nødvendige bogholderi i overensstemmelse med bogføringslovens bestemmelser.
 2. Revisionen af klubbens regnskaber foretages af to på den ordinære generalforsamling valgte revisorer. Genvalg kan finde sted.
 3. Regnskabsåret er kalenderåret. Revisionen skal være afsluttet inden den ordinære generalforsamling.
 4. Revisionen har til enhver tid adgang til klubbens bogholderi og er pligtige til at overbevise sig om tilstedeværelsen af klubbens beholdninger.
 5. Efter årsafslutning fremlægges det reviderede regnskab, forsynet med revisorernes påtegning, på den ordinære generalforsamling. 

§ 14. Generalforsamlingen.

 1. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.
 2. Ordinær generalforsamling holdes årligt senest 10. marts.Generalforsamlingen indkaldes ved bestyrelsens foranstaltning med mindst 14 dages varsel ved Nyhedsbrev på klubbens hjemmeside samt ved opslag i klubhuset.
 3. Indkaldelsen til generalforsamlingen skal indeholde en dagsorden, som mindst indeholder følgende punkter:
  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Indkomne forslag til dagsordenen.
  5. Forelæggelse af budget for det kommende år til orientering.
  6. Fastsættelse af kontingenter og gebyrer.
  7. Valg af bestyrelse.
  8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
  9. Valg af 2 revisorer
  10. Valg af 1 revisor suppleant
  11. Valg af medlem/medlemmer til præsidiet.
  12. Eventuelt
 4. Indkomne forslag til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde mindst syv dage før generalforsamlingens afholdelse.
 5. Skriftlig afstemning kan finde sted, når dirigenten finder det nødvendigt, eller når mindst 1/5 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer kræver det.     
 6. Valg og beslutninger sker ved almindelig stemmeflerhed. Undtaget herfra er beslutninger om lovændringer, køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og beslutning om ophævelse af klubben, hvortil der kræves fremmøde af mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer, og at mindst 3/4 af disse stemmer for forslaget.
 7. Stemmeberettigede er aktive medlemmer, der er fyldt 15 år, har mindst 1 års medlemskab af klubben og har betalt kontingent for det kvartal, hvori generalforsamlingen holdes samt ikke i anden henseende er i restance.
 8. Enhver må personligt afgive sin stemme.
 9. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, holdes inden 14 dage ekstraordinær generalforsamling, der da er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
 10. I ganske særlige tilfælde kan generalforsamlingen holdes virtuelt/on-line, hvis det er nødvendigt for klubbens fortsatte drift. Det skal i givet fald sikres, at medlemmerne har mulighed for at deltage on-line.

§ 15. Ekstraordinær generalforsamling.

 1. Ekstraordinær generalforsamling kan holdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller mindst 1/4 af klubbens stemmeberettigede medlemmer indsender skriftligt forlangende herom til bestyrelsen med angivelse af forhandlingsemne.
 2. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes ved bestyrelsens foranstaltning med mindst 8 dages varsel ved Nyhedsbrev på klubbens hjemmeside samt ved opslag i klubhuset.
 3. Indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling skal indeholde en dagsorden omfattende mindst følgende punkter:
  1. Valg af dirigent.
  2. Indkomne forslag til dagsorden.
 4. Regler for stemmeret og valgprocedurer følger det i § 14 beskrevne.
 5. I ganske særlige tilfælde kan ekstraordinær generalforsamling holdes virtuelt/on-line, hvis det er nødvendigt for klubbens fortsatte drift. Det skal i givet fald sikres, at medlemmerne har mulighed for at deltage on-line.        

§ 16. Klubbens ophør.

        I tilfælde af klubbens ophør tilfalder hele klubbens formue Dansk Forening for Rosport til anvendelse for roidræts fremme.

 

Nærværende lov er nyoptrykt med ændringer vedtaget den 21. marts 2022 og gælder fra dette tidspunkt.


Bagsværd Roklub, den 21/3-2022.

Mikael Espersen, formand

Jens Olav Dahlgaard, sportschef

Peter Skafte,  klubchef 

Karsten Højgaard, økonomichef

Regitze Rønstrup, kommunikationschef 

Stine Høi Sørensen, sekretær 

Cathrine Duedahl-Olesen, bestyrelsesmedlem

Emma Braad Olesen, bestyrelsesmedlem

 

13//3-2022-KT


  Bagsværd Roklub - Skovalléen 38B - 2880 Bagsværd - Kontakt os